Yearly Archive 2020

ByCech

Biuro Cechu – nieczynne. Kontakt tylko telefoniczny.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 grudnia 2020 roku do 8 stycznia 2021 roku – biuro Cechu będzie nieczynne.

Pozostajemy do dyspozycji telefonicznej pod numerem: (32) 2411- 430

ByCech

Wraca kształcenie praktyczne od 30 listopada 2020 roku

Wraca kształcenie praktyczne

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.


Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.


Nowelizacja rozporządzenia

ByCech

Informacja dotycząca refundacji wynagrodzenia młodocianego pracownika

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 15f ustawy  dnia 2marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1842.)

– w okresie obowiązywania ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy – do decyzji pracodawcy należy kwestia wypłacenia młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia w kwocie ustalonej  w umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego, czy w kwocie zmniejszonej.

Zgodnie z zapisem w ustawie jeśli pracodawca wypłaci młodocianemu pracownikpwi wynagrodzenie i ma podpisaną umowę o refundację-to otrzyma refundację wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonym w tej umowie.

WYCIĄG Z USTAWY:  Art.15f.

1.W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.30b ustawy z dnia 14 rudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa wart.12ust.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z2020r. poz.1409), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust.1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

Informujemy też, że wobec nieostrego zapisu w spec ustawie,  sprawa była konsultowana z resortem pracy, które potwierdziło, że pracodawca może, ale nie jest prawnie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia.

Oczywiście takie podejście dotyczy wyłącznie okresu na który ustalane są w/w wyjątkowe regulacje.

ByCech

Przedłużenie kształcenia w trybie zdalnym do 29 listopada br.

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.
Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

ByCech

Informacja ze Śląskiego Kuratorium Oświaty dotycząca zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy do dnia 8 listopada 2020 roku

Szanowni Państwo,
przekazujemy treść informacji, którą otrzymaliśmy ze Śląskiego Kuratorium Oświaty:

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.
 
W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.

Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.


Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).


Kształcenie zawodowe

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

ByCech

Oświadczenie do refundacji za III-V/2020

Składając dokumenty do refundacji, niezbędne jest oświadczenie zamieszczone poniżej. Przynosząc dokumenty refundacyjne – proszę również mieć podpisane poniższe zaświadczenie:

 

OSWIADCZENIE_ZZS (1)

ByCech

Egzaminy czeladnicze 2020

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy załączniki niezbędne do wniosku do Egzaminu Czeladniczego. Na samym dole również udostępniamy aktualne pliki do pobrania które muszą być podpisane (zarówno przez młodocianego jak i przez pracodawcę). W przypadku braku możliwości druku – zapraszamy do Cechu w środę i czwartek w godzinach od 9 do 13 celem pobrania dokumentów.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej
  2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
  3. Zaświadczenie o ukończeniu nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (załącznik).
  4. W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu.
  5. Fotografia (aktualna) – czytelnie podpisana (format 35×45 mm).
  6. Opłata za egzamin – 716 złotych – najlepiej przelewem

Oświadczenie_Kandydatów_COVID_

Wniosek_do_egzaminu_czeladniczego

zaświadczenie o ukończeniu nauki zawodu

ByCech

Powrót młodocianych pracowników na praktyki od 29 czerwca 2020 r.

Uprzejmie informujemy, ze na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczona została informacja dotycząca powrotu pracowników młodocianych na praktyczną naukę zawodu.

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

ByCech

Refundacja za miesiące luty (przesunięcie) marzec, kwiecień i maj.

W związku z zwolnieniem za składki ZUS w miesiącach marzec, kwiecień i maj 2020 r.  zmieniają się dokumenty niezbędne do refundacji. Poniższy tekst jest podzielony na dwie części. Pierwsza część – dla osób wypłacających wynagrodzenie na koniec miesiąca oraz druga część – dla osób mających tzw. „przesunięcie” i wypłacających wynagrodzenie za dany miesiąc do 10’go następnego miesiąca.

INFORMACJA DLA OSÓB WYPŁACAJĄCYCH WYNAGRODZENIA NA KONIEC MIESIĄCA

Najważniejszym dokumentem przy składaniu refundacji za miesiące marzec, kwiecień maj jest DECYZJA Z ZUS. Zatem aby złożyć dokumenty do refundacji niezbędne będą:

– podpisane listy płac za okres marzec 2020, kwiecień 2020 oraz maj 2020
– DRA za marzec 2020, kwiecień 2020 oraz za maj 2020
decyzja ZUS o zwolnieniu z składek za marzec, kwiecień i maj.

UWAGA: Jeżeli np. wnioskowali Państwo o zwolnienie z ZUS tylko za kwiecień i maj – wtenczas za marzec potrzebne będzie potwierdzenie zapłaty ZUS a za kwiecień i maj decyzja ZUS

Proszę nie mylić decyzji z ZUS z wnioskiem o zwolnienie !

 

INFORMACJA DLA OSÓB WYPŁACAJĄCYCH WYNAGRODZENIA DO 10 NASTĘPNEGO MIESIĄCA
„przesunięcie”

W związku z tzw. „przesunięciem” w przypadku zwolnienia z ZUS w miesiącach marzec, kwiecień oraz maj 2020 r. dostali Państwo zwolnienie za luty, marzec i kwiecień 2020 r. w tej sytuacji składając dokumenty za okres grudzień 2019 – luty 2020 niezbędne będą:

– podpisane listy płac za okres grudzień 2019, styczeń 2020 oraz luty 2020
– DRA za grudzień 2019, styczeń 2020 oraz luty 2020
– potwierdzenie zapłaty ZUS za: grudzień 2019 (ZUS płatny do 15 lutego), styczeń 2020 (ZUS płatny do 15 marca)
decyzja ZUS o zwolnieniu z składek za marzec 2020 (w marcu płacicie Państwo ZUS za wypłatę z lutego – przesunięcie)

UWAGA: Jeżeli nie wnioskowali Państwo o zwolnienie z ZUS w w/w okresie – należy dołączyć za luty 2020 przelew na ZUS za wypłatę luty (do 10 marca / ZUS płatny do 15 kwietnia)


Składając dokumenty za marzec 2020 – maj 2020 niezbędne będą:

– podpisane listy płac za marzec 2020, kwiecień 2020 oraz maj 2020
– DRA za za marzec 2020, kwiecień 2020 oraz maj 2020
decyzja ZUS o zwolnieniu z składek za kwiecień oraz maj (czyli wypłaty za marzec oraz kwiecień)
– potwierdzenie zapłaty ZUS za czerwiec – płatne do 15 lipca (wypłata za czerwiec)

UWAGA: Jeżeli nie wnioskowali Państwo o zwolnienie z ZUS w w/w okresie – należy dołączyć potwierdzenia zapłaty ZUS.

ByCech

Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, w tym dla firm jednoosobowych !

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców stanowi wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Pożyczka udzielana jest jednorazowo, do kwoty 5 tysięcy zł.   Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka  będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będzie prowadził działalność gospodarczą i złozy wniosek o umorzenie pożyczki.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Pracodawcy  z Chorzowa mogą składać  wypełnione i podpisane dokumenty, za pomocą jednego z wybranych  wymienionych sposobów:

1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie praca.gov.pl

2. poprzez platformę ePUAP: Adres skrytki ePUAP PUP Chorzów /PUP_Chorzow/SkrytkaESP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

3.  składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki znajdującej się w wydzielonej części budynku od strony podjazdu Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów.

4.  lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów. Liczy się data wpływu do Urzędu.

Więcej informacji:

https://chorzow.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci//-/asset_publisher/x7DIHwxIw59p/content/12569912-nadal-trwa-nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-mikroprzedsiebiorc?redirect=https%3A%2F%2Fchorzow.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2Faktualnosci%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_x7DIHwxIw59p%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2