Monthly Archive Czerwiec 2020

ByCech

Powrót młodocianych pracowników na praktyki od 29 czerwca 2020 r.

Uprzejmie informujemy, ze na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczona została informacja dotycząca powrotu pracowników młodocianych na praktyczną naukę zawodu.

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

ByCech

Refundacja za miesiące luty (przesunięcie) marzec, kwiecień i maj.

W związku z zwolnieniem za składki ZUS w miesiącach marzec, kwiecień i maj 2020 r.  zmieniają się dokumenty niezbędne do refundacji. Poniższy tekst jest podzielony na dwie części. Pierwsza część – dla osób wypłacających wynagrodzenie na koniec miesiąca oraz druga część – dla osób mających tzw. „przesunięcie” i wypłacających wynagrodzenie za dany miesiąc do 10’go następnego miesiąca.

INFORMACJA DLA OSÓB WYPŁACAJĄCYCH WYNAGRODZENIA NA KONIEC MIESIĄCA

Najważniejszym dokumentem przy składaniu refundacji za miesiące marzec, kwiecień maj jest DECYZJA Z ZUS. Zatem aby złożyć dokumenty do refundacji niezbędne będą:

– podpisane listy płac za okres marzec 2020, kwiecień 2020 oraz maj 2020
– DRA za marzec 2020, kwiecień 2020 oraz za maj 2020
decyzja ZUS o zwolnieniu z składek za marzec, kwiecień i maj.

UWAGA: Jeżeli np. wnioskowali Państwo o zwolnienie z ZUS tylko za kwiecień i maj – wtenczas za marzec potrzebne będzie potwierdzenie zapłaty ZUS a za kwiecień i maj decyzja ZUS

Proszę nie mylić decyzji z ZUS z wnioskiem o zwolnienie !

 

INFORMACJA DLA OSÓB WYPŁACAJĄCYCH WYNAGRODZENIA DO 10 NASTĘPNEGO MIESIĄCA
„przesunięcie”

W związku z tzw. „przesunięciem” w przypadku zwolnienia z ZUS w miesiącach marzec, kwiecień oraz maj 2020 r. dostali Państwo zwolnienie za luty, marzec i kwiecień 2020 r. w tej sytuacji składając dokumenty za okres grudzień 2019 – luty 2020 niezbędne będą:

– podpisane listy płac za okres grudzień 2019, styczeń 2020 oraz luty 2020
– DRA za grudzień 2019, styczeń 2020 oraz luty 2020
– potwierdzenie zapłaty ZUS za: grudzień 2019 (ZUS płatny do 15 lutego), styczeń 2020 (ZUS płatny do 15 marca)
decyzja ZUS o zwolnieniu z składek za marzec 2020 (w marcu płacicie Państwo ZUS za wypłatę z lutego – przesunięcie)

UWAGA: Jeżeli nie wnioskowali Państwo o zwolnienie z ZUS w w/w okresie – należy dołączyć za luty 2020 przelew na ZUS za wypłatę luty (do 10 marca / ZUS płatny do 15 kwietnia)


Składając dokumenty za marzec 2020 – maj 2020 niezbędne będą:

– podpisane listy płac za marzec 2020, kwiecień 2020 oraz maj 2020
– DRA za za marzec 2020, kwiecień 2020 oraz maj 2020
decyzja ZUS o zwolnieniu z składek za kwiecień oraz maj (czyli wypłaty za marzec oraz kwiecień)
– potwierdzenie zapłaty ZUS za czerwiec – płatne do 15 lipca (wypłata za czerwiec)

UWAGA: Jeżeli nie wnioskowali Państwo o zwolnienie z ZUS w w/w okresie – należy dołączyć potwierdzenia zapłaty ZUS.

ByCech

Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, w tym dla firm jednoosobowych !

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców stanowi wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Pożyczka udzielana jest jednorazowo, do kwoty 5 tysięcy zł.   Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka  będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będzie prowadził działalność gospodarczą i złozy wniosek o umorzenie pożyczki.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Pracodawcy  z Chorzowa mogą składać  wypełnione i podpisane dokumenty, za pomocą jednego z wybranych  wymienionych sposobów:

1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie praca.gov.pl

2. poprzez platformę ePUAP: Adres skrytki ePUAP PUP Chorzów /PUP_Chorzow/SkrytkaESP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

3.  składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki znajdującej się w wydzielonej części budynku od strony podjazdu Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów.

4.  lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów. Liczy się data wpływu do Urzędu.

Więcej informacji:

https://chorzow.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci//-/asset_publisher/x7DIHwxIw59p/content/12569912-nadal-trwa-nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-mikroprzedsiebiorc?redirect=https%3A%2F%2Fchorzow.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2Faktualnosci%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_x7DIHwxIw59p%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2

ByCech

Pracownicy młodociani w Tarczy antykryzysowej 4.0

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej poinformował o opublikowanym w Dz. U. z 2020 r. poz.990 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – zgodnie z zapowiedziami na kolejny okres tj. do  28 czerwca 2020 r. został przedłużony okres ograniczenia funkcjonowania  niektórych  publicznych i niepublicznych  jednostek systemu oświaty, w tym szkół branżowych I stopnia.

W tym okresie jedynie uczniowie-młodociani pracownicy ostatniego roku nauki zawodu, mogą powrócić do realizacji programu praktycznej nauki zawodu u pracodawców (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. 2020, poz.953), ale muszą wyrazić oni na to zgodę i rodzice, jeśli młodociany nie jest pełnoletni.

W Senacie znajduje projekt ustawy tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0, który przewiduje zmiany w art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który stanowi o ustawowym zwolnieniu młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego z obowiązku świadczenia pracy.

Niestety, wbrew oczekiwaniom, na tym etapie prac parlamentarnych nad ustawą, nie udało się przekonać decydentów o potrzebie powrotu do zajęć praktycznych także uczniów I i II klas szkół branżowych I stopnia, ani rezygnacji z zapisów o dobrowolnym powrocie uczniów III klas.