Author Archive BIURO

ByBIURO

Uczniowie z Chorzowa wyjadą na staż do Austrii!

W marcu 25 uczniów Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie wyjedzie na staż do Austrii dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” .

 

Uczestnictwo w projekcie “Doświadczenie zawodowe – kluczem do kariery” umożliwi uczniom klas Technikum Samochodowego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia uzyskanie nowych umiejętności zawodowych, językowych, kulturowych oraz społecznych podczas 4-tygodniowego stażu w warsztatach samochodowych w miejscowości Klagenfurt.

 

Chorzowska placówka jest szkołą nowoczesną i otwartą na nowe wyzwania, dlatego poszukuje takich rozwiązań, które posłużą do właściwego przygotowania uczniów do samodzielnego funkcjonowania na krajowym i europejskim rynku pracy.

ByBIURO

Egzamin próbny fryzjerów

Informujemy, że w dniu 13 stycznia [niedziela] 2019 roku o godzinie 830 odbędzie się próbny egzamin dla uczniów klas trzecich w zawodzie fryzjer. Egzamin odbędzie się w Cechu Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie w Sali Lorenca na II piętrze.

Osoby przystępujące do egzaminu celem identyfikacyjnym muszą mieć przy sobie legitymacje szkolne bądź dowody osobiste. W razie pytań prosimy o kontakt:

Przewodnicząca sekcji fryzjerskiej – Karina Tomecka; tel.  +48 661 807 690

Podstarsza Cechu  – Kornelia Michalska; tel.  +48 601 525 593


Zakres do etapu praktycznego egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer

ByBIURO

SZKOLENIE BHP DLA UCZNIÓW 1 KLASY

Informujemy, że w dniu 24 października [ Środa ] o godzinie 1600  Cech organizuje szkolenie BHP dla młodocianych pracowników, którzy podpisali umowę w wrześniu !

Szkolenie odbędzie się w budynku Cechu przy ul. Dąbrowskiego 63, 41-500 Chorzów w sali na II piętrze.

ByBIURO

Kurs fal i pierścieni

Kurs fal i pierścieni

Serdecznie zapraszamy na kolejne 2 spotkania kursu fal i pierścieni w dniach 27 czerwca i 4 lipca 2018 roku o godzinie 11:00.

Zajęcia odbędą się na salce fryzjerskiej w budynku Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przy placu Wolności 12.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłaszanie się elektronicznie na adres e-mail bozena.tarapacz@ir.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32 259 62 61 wew. 103.

Serdecznie zapraszamy!

ByBIURO

Piknik Rzemieślniczy 11 czerwca 2018 roku

W poniedziałek, 11 czerwca 2018 roku odbędzie się Piknik Rzemieślniczy katowickiej Izby Rzemieślniczej – tradycyjne wydarzenie, pozwalające na integrację środowiska rzemieślniczego, przedsiębiorców sektora MŚP, pracodawców oraz przedstawicieli środowiska gospodarczego województwa śląskiego.

Godzina 14:00 Msza Święta w intencji śląskiego rzemiosła w Parafii p.w. Świętej Trójcy (ul. Świętej Trójcy 3 w Koszęcinie),
Godzina 15:00 Piknik Rzemieślniczy w Kompleksie Pałacowo Parkowym (ulica Zamkowa 3 w Koszęcinie).

ByBIURO

Festiwal Zawodów

7 czerwca 2018 roku odbył się FESTIWAL ZAWODÓW – wspólne przedsięwzięcie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach i Zespołu Pieśni i Tańca ‚Śląsk’ im. Stanisława Hadyny.

Celem Festiwalu Zawodów było wzbudzenie większego zainteresowania wśród młodzieży kształceniem zawodowym, pogłębienie ich wiedzy na temat oferty szkół kształcących w zawodzie oraz przedstawienie ofert pracodawców na lokalnym rynku pracy.

Podczas wydarzenia na 10 stoiskach katowicka Izba Rzemieślnicza zorganizowała prezentacje zawodów: groomer – fryzjer zwierząt, tapicer, zdobnictwo cukiernicze, fryzjer damski, fryzjer męski, cukiernik, piekarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, swoje stoisko miała również Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Katowicach.

ByBIURO

Konferencja podsumowująca projekt VESTE

7 i 8 maja 2018 roku uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji ‚Cele i strategie na rzecz zwiększania efektywności energetycznej – szkolenie zawodowe na Menedżera Serwisu Sektora Energetycznego’ w ramach Projektu VESTE, którego katowicka Izba Rzemieślnicza jest Partnerem.

Podczas konferencji zamykającej projekt VESTE, Pani Beata Białowąs, Dyrektor Naczelny, przedstawiła doświadczenia katowickiej Izby Rzemieślniczej ze szkoleniami dla MŚP w celu zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej.


Further Vocational Training for Energy Service Technicians (VESTE) / Dalsze kształcenie zawodowe w sektorze energetycznym (VESTE)

logotyp Projektulogo Erasmus

Strona internetowa Projektu: http://veste-project.eu/ 

Program: Erasmus + akcja kluczowa 2 Partnerstwo strategiczne – innowacje – projekt wdrożeniowy

Czas trwania: 01.09.2015 – 31.08.2018: 36 miesięcy

Partnerzy: Baltic Sea Academy, Niemcy, partner wiodący
Akademia kształcenia zawodowego w Hamburgu, Niemcy
Stowarzyszenie Biznesu Europy Wschodniej w Niemczech
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Polska
Hanzeatycki Instytut wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Polska
Centrum kształcenia zawodowego hrabstwa Võru, Estonia
Centrum kształcenia zawodowego Kontiki

Grupy docelowe:
a) Pracownicy MiŚP
b) Osoby bezrobotne posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
c) Studenci i absolwenci
d) Wykładowcy izb, uczelni wyższych i innych placówek oświatowych
e) Beneficjentami są również małe i średnie przedsiębiorstwa, które zdobywają kwalifikacje i doświadczenie

Cele projektu:
• Podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej i wykwalifikowanego personelu w MiŚP w zakresie działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, dzięki dwóm zaawansowanym programom szkoleniowym.
• Pozyskiwanie dodatkowej kadry kierowniczej i specjalistów oraz przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw do podejmowania aktywnych działań w rozwijającym się sektorze energetycznym, co skutkuje utrzymaniem istniejących miejsc pracy i tworzeniem nowych, pozwalając jednocześnie na zredukowanie poziomu bezrobocia.
• Rozwój i koordynacja programu integracyjnego oraz oferta kursu ‚Konsultant ds. Energetyki Budowlanej’ ma na celu zapewnienie osobom bezrobotnym stałego zatrudnienia.
• Przygotowanie wysokiej jakości, zaawansowanego programu szkoleń z elementami kształcenia zawodowego. • Szkolenia dla nauczycieli / instruktorów, w celu zapewnienia we wszystkich regionach wystarczającej ilości wykwalifikowanych nauczycieli, co umożliwi prawidłowe wdro-żenie systemu kształcenia zawodowego.
• Opracowanie wzorów sprawozdań na temat efektywności energetycznej budynków dla Polski i Estonii.
• Przygotowanie i prowadzenie szkoleń zawodowych dla MiŚP: ‚Energia słoneczna – technologia i zastosowanie dla MŚP’.

ByBIURO

Zapraszamy na Kurs Pedagogiczny

Zapraszamy na Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Rozpoczęcie zajęć odbędzie się w dniu 21 maja 2018 roku o godzinie 15:00.

Wszystkie osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w tej edycji serdecznie zapraszamy do e-mailowego lub telefonicznego zgłaszania udziału w kursie.

W przypadku zgłoszenia dokonanego drogą e-mailową proszę o wskazanie danych personalnych kandydata.

Osoba do kontaktu: Pani Bożena Tarapacz – tel. 32 259 62 61 do 5, wew. 103,
e-mail: bozena.tarapacz@ir.katowice.pl