Author Archive Cech

ByCech

Szkolenie Katowice 17.08.2021 – branża motoryzacyjna

Prowadzisz warsztat blacharsko lakierniczy?

Likwidacja szkód spędza Ci sen z powiek?

  • Odzyskać 100% kwoty za naprawę pojazdu,
  • Zwiększyć stawkę najmu i uzyskać kwotę za cały jego okres,
  • Zwiększyć stawkę roboczogodziny i dzięki temu podnieść rentowność biznesu,
  • Zwiększyć portfel klientów indywidualnych przy wykorzystaniu najnowszych technik marketingowych,
W związku ze zbliżającym się terminem szkolenia zamieszczamy link do strony z możliwością odebrania zaproszenia:
Ze względu na ograniczona liczbę miejsc wymagane są wcześniejsze zapisy.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny:  660-586-320
ByCech

Spisywanie umów od 1 września 2021 r.

Informujemy, że umowę  młodocianego pracownika z pracodawcą można zawrzeć w następujący sposób:

1. Można umówić się na podpisanie umowy w Cechu – konieczne jest umówienie się telefonicznie!

 

Niezbędnymi dokumentami do zawarcia umowy są:

1) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
2) Zaświadczenie z MEDYCYNY PRACY (nie od lekarza POZ) o zdolności do wykonywania zawodu
3) Zaświadczenie ze szkoły o przyjęciu – wydawane w sekretariacie
4) Opłata 30,00 zł

ByCech

Spisywanie umów od 1 września 2021 r. 📝❗

Informujemy, że umowę  młodocianego pracownika z pracodawcą można zawrzeć w następujący sposób:
 
1. Można umówić się na podpisanie umowy w Cechu – konieczne jest umówienie się telefonicznie ( 518-048-464 )
 
 
 
 
Niezbędnymi dokumentami do zawarcia umowy są:
 
1) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
2) Zaświadczenie z MEDYCYNY PRACY (nie od lekarza POZ) o zdolności do wykonywania zawodu
3) Zaświadczenie ze szkoły o przyjęciu – wydawane w sekretariacie
4) Opłata 30,00 zł
ByCech

Dzień Ojca !

Spokoju i zdrowia,
radości i dobrego humoru
oraz dumy z dzieci.
W Dzień Ojca wspaniałym Ojcom
życzy Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie

ByCech

Egzaminy czeladnicze 2021

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy załączniki niezbędne do wniosku do Egzaminu Czeladniczego. Na samym dole również udostępniamy aktualne pliki do pobrania które muszą być podpisane (zarówno przez młodocianego jak i przez pracodawcę). W przypadku braku możliwości druku – zapraszamy do Cechu w środę i czwartek w godzinach od 9 do 13 celem pobrania dokumentów.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej
  2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
  3. Zaświadczenie o ukończeniu nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (załącznik).
  4. W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu.
  5. Fotografia (aktualna) – czytelnie podpisana (format 35×45 mm).
  6. Opłata za egzamin – 723,80 złotych – najlepiej przelewem na konto CECHU:

BANK: BNP PARIBAS

62 1600 1462 1888 5936 2000 0001

 

Oświadczenie COVID-19

Wniosek egzamin czeladniczy

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

ByCech

Dzień dziecka :)

 

Wszystkim dzieciom, a szczególnie młodocianym pracownikom- Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie pragnie złożyć najszczersze życzenia!:

Bądź dzieckiem jak najdłużej
Jak dziecko baw się, śmiej
I kochaj tak jak dziecko
I serce dziecka zawsze miej!

ByCech

Dzień Matki !

Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Matkom ! 

„Kochana Mamo!
Niech ten radosny dzień
na zawsze Twe troski odsunie w cień.
Niech się śmieje do Ciebie świat,
blaskiem szczęśliwych i długich lat!”

ByCech

Biuro Cechu – nieczynne. Kontakt tylko telefoniczny.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 grudnia 2020 roku do 8 stycznia 2021 roku – biuro Cechu będzie nieczynne.

Pozostajemy do dyspozycji telefonicznej pod numerem: (32) 2411- 430

ByCech

Wraca kształcenie praktyczne od 30 listopada 2020 roku

Wraca kształcenie praktyczne

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.


Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.


Nowelizacja rozporządzenia

ByCech

Informacja dotycząca refundacji wynagrodzenia młodocianego pracownika

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 15f ustawy  dnia 2marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1842.)

– w okresie obowiązywania ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy – do decyzji pracodawcy należy kwestia wypłacenia młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia w kwocie ustalonej  w umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego, czy w kwocie zmniejszonej.

Zgodnie z zapisem w ustawie jeśli pracodawca wypłaci młodocianemu pracownikpwi wynagrodzenie i ma podpisaną umowę o refundację-to otrzyma refundację wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonym w tej umowie.

WYCIĄG Z USTAWY:  Art.15f.

1.W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.30b ustawy z dnia 14 rudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa wart.12ust.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z2020r. poz.1409), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust.1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

Informujemy też, że wobec nieostrego zapisu w spec ustawie,  sprawa była konsultowana z resortem pracy, które potwierdziło, że pracodawca może, ale nie jest prawnie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia.

Oczywiście takie podejście dotyczy wyłącznie okresu na który ustalane są w/w wyjątkowe regulacje.